K panelovému domu

17. ledna 2010 v 23:27 |  Reflexe
Proseminární práce K panelovému domu je základním přehledem koncepcí a institucionálního vývoje teorie architektury v ČSR po 2. světové válce do konce 50. let 20. století. Architektonická teorie je též porovnána s realizovanými bytovými stavbami ze stejného období.

OBSAH
01 TEORIE ARCHITEKTURY PO ROCE 1945
01.01 Předválečné předpoklady
01.02 Institucionalizace teorie architektury
01.03 Hlavní body teorie socialistické architektury
02 APLIKACE TEORIE V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ 1945-1960
03 ZÁVĚR
04 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
TEORIE ARCHITEKTURY PO ROCE 1945
Architektonická teorie po roce 1945 je pevně spjata s předválečným funkcionalismem, především s teorií nejmenších bytů,[1] modularity, typizace
a prefabrikace stavebních dílů. Tyto čtyři faktory jsou pro ustavující se socialistickou architekturu typické, pouze zájem o nejmenší byt byl nahrazen zájmem o žitelný,[2] ekonomický a kvalitní byt.[3]
Svou roli samozřejmě sehrála i politická situace v zemi. Práce architekta přestává být vnímána čistě technicko stavebně (esteticky), musela mít
i "společensko hospodářský" podtext. Je důležité podotknout, že architekti sdružení v Bloku architektonických pokrokových spolků (BAPS) se jako jedni z prvních přihlásili k myšlenkám KSČ a jejímu programu.
PŘEDVÁLEČNÉ PŘEDPOKLADY
Socialistická teorie architektury byla spojena s funkcionalismem především personálně. Hlavní tvůrci nové teorie totiž byli členové skupiny Pracovní architektonické skupiny (PAS),[4] největším popularizátorem nových myšlenek byl bezesporu Karel Honzík.[5]
Dalším uskupením architektů byla Levá fronta,[6] která pořádala v roce 1931 Výstavu proletářského bydlení.[7] Ve stejném roce publikuje stati Sociologický fragment bydlení, Ekonomický fragment bydlení a Ekonomie nejmenšího bytu. V roce 1932 pořádá Sjezd levých architektů s podtitulem Za socialistickou architekturou.[8] V roce 1933 je z iniciativy architektů Levé fronty založen BAPS, který má dále připravovat na přechod k socialistické architektuře.


[1] Např. Karel TEIGE: Nejmenší byt. Václav Petr, Praha 1932 nebo Karel HONZÍK: Moderní byt. Ladislav Kuncíř, Praha 1929 (datování ing. arch. Kamil Dvořák DrSc.).
[2] Autorem pojmu žitelnost je Karel Honzík, dnes se více používá obyvatelnost.
[3] Např. Karel HONZÍK: Cestou k socialistické architektuře. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1960; týž: Za novým životním slohem. Architektura ČSR, Praha 1945.
[4] Založena roku 1932 a jejími členy byli Karel Janů, Jiří Štursa a Jiří Voženílek.
[5] Karel Honzík (29. 9. 1900 - 4. 2. 1966) vystudoval ČVUT v Praze. Byl členem Devětsilu, SVU Mánes, Levé fronty, Svazu architektů. V letech 1929-1936 měl společný ateliér s J. Havlíčkem (Všeobecný penzijní ústava v Praze-Žižkově z let 1930-1934), další tvorba: Vila redaktora Jišeho (U dívčích hradů 20, Praha-Smíchov, 1929), Vila spisovatele Langera (Nad cementárnou 23, Praha-Podolí , 1928). Publikuje v odborných časopisech. Byl průkopníkem sociologického a psychologického pohledu na architekturu.
[6] Vůdčí roli zastával Jiří Kroha, dalšími členy byli Josef Chochol, Karel Teige, Jan Gillar a Augusta Müllerová.
[7] Uzavřena policií již druhý den.
[8] Referáty přednesli Karel Teige, Karel Honzík, Karel Janů, Jiří Štursa a Jiří Voženílek.
Za války funguje Kooperativa architektů (KOPA10),[1] kterou tvořili převážně mladí architekti. V roce 1941 splynula PAS s Ústřední radou odborů,[2] tyto dvě organizace pak spolu vytvořily nový plán socialistické architektury předaný v roce 1945 ministru Júliu Ďurišovi.[3]
Výsledky práce teoretiků byly prezentovány v časopisech Architektura ČSR a Architekt.
INSTITUCIONALIZACE TEORIE ARCHITEKTURY
Po válce se teorie architektury čím dál více sdružuje do velkých skupin. Již v květnu roku 1945 se slučuje Ústřední rada odborů se Stavební (architektonickou[4]) komisí KSČ.[5] Ve stejném roce je také založen Svaz socialistických architektů, který je ihned včleněn do obnoveného BAPSu.[6]
Hlavní teze socialistické teorie architektury, které byly vytvořeny v průběhu války, byly publikovány ve sborníku k symposiu O spolupráci architektů
na výstavbě státu,[7] které proběhlo 17. července 1945.
Prvním realizovaným projektem BAPSu byla obnova Lidic.[8] Následovala obnova dalších válkou zničených obcí na Slovensku (Sečovce).
V roce 1946 se BAPS účastní vzniku Ústřední plánovací komise (především pak subkomise pro mechanizaci stavebnictví). Ve stejném roce vydává Bytová komise BAPSu Zatímní nařízení o hospodaření s obytnými místnostmi,[9] které obsahuje i Směrnice pro velikost obytných místností.[10]


[1] Vedena Otakarem Novým. Členové: Josef Brunclík, Richard Hašek, Marie Hynková, Jaroslav Kándl, Alexandr Keviczki, Erich Kohn, Vincenc Kramář, Zdeněk Lakomý, Lubor Marek, Jiří Stašek, Antonín Volráb.
[2] Vedoucí roli měli Karel Janů, Jiří Štursa, Jiří Voženílek a Otakar Nový.
[3] Július Ďuriš (9. 3. 1904-18. 2. 1986) vystudoval právnickou fakultu. V roce 1927 vstoupil do KSČ. Během druhé světové války ve vedení ilegální KSS, během SNP vězněn. Od 4. 4. 1945 byl ministrem zemědělství, na ministerstvu zůstal i po komunistickém puči. Podílel se na pozemkové reformě a kolektivizaci. V roce 1953 zastával funkci ministra lesů a dřevařského průmyslu, poté až do 1963 ministrem financí. V roce 1970 vyloučen z KSČ.
[4] In Josef PECHAR: Československá architektura. Odeon, Praha 1979.
[5] Členy byli František Jech, Karel Janů, Josef Kittrich, Oldřich Stibor, Vlasta Suková, Jiří Štursa.
[6] V němž získaly vůdčí roli Klub architektů (vedený Oldřichem starým) a nově vzniklý Svaz socialistických architektů (vedený Janem Vaňkem).
[7] Jednotlivé referáty: Václav HILSKÝ:Organisace BAPS; Karel JANŮ: Organisace stavebnictví; Adolf BENEŠ: Bytová otázka; Otakar NOVÝ: Architektura a politika; Jaroslav FRAGNER: Plánování.
[8] Pod vedením Augusty Müllerové, projekt V. Hilský, F. Marek, R. F. Podzemný, A. Tenzer, realizace 1947-1948.
[9] Toto nařízení mělo vliv na budoucí daň z nadměrné obytné plochy.
[10] Směrnice posloužila jako základ projektové normy týkající se ploch místností z roku 1953.
O rok později je tato směrnice nahrazena Funkčními a směrnými plány bytů,[1] které měly být "základem pro stanovení tehdejšího bytového standardu, odpovídajícímu sociální a kulturní úrovni obyvatel v Československu po druhé světové válce."[2] Plány měly zásadní vliv na vznik typových bytových domů, obsahovaly především rady ohledně dispozice bytů a prostorové normy. Ty byly stanoveny na 6-8m2 pro kuchyně, 31-40m2 pro obytnou plochu dvoupokojových bytů a 42-50m2 pro obytnou plochu třípokojových bytů.[3] Větší obytné plochy jsou považovány za nehospodárné.
BAPS se 12. července 1947 proměnil na Unii architektů ČSR.[4]
Ihned po komunistickém puči jsou vydány nařízení vedoucí ke znárodnění stavebního průmyslu, která se týkala všech podniků s padesáti a více zaměstnanci[5], tím vznikly Československé stavební závody (ředitelem se stal Karel Janů). Akční výbor architektů vyzývá k jednotnému postupu a vytvoření tzv. národních ateliérů. To vedlo k založení Typizačního a normalizačního ústavu ČSSZ n. p.[6] a Projektového závodu PA 100[7] (později Stavoprojekt), ten již 25. a 26. září 1948 pořádal Urbanistickou konferenci v Pardubicích, na které představil svou koncepci budoucí výstavby, která se opírá především o typizaci, prefabrikaci a zprůmyslnění stavebnictví.
V březnu 1949 zveřejňuje ÚV KSČ směrnice ke zprůmyslnění stavebnictví, ve nichž jasně preferuje typizovanou výstavbu. Již rok po svém vzniku je reformován Typizační a normalizační úřad, vzniká Studijní a typizační ústav, který vydává nové typizované návrhy.[8] Výsledky práce útvaru byly nadále uzákoněny ve vyhlášce č. 709/1950 Ministerstva stavebního průmyslu. Zkraje roku 1951 je založen Výzkumný ústav stavitelství a architektury, o rok později k němu přibude Ústav architektury a územního plánování.


[1] Na těchto plánech spolupracovali Jiří Štursa, Ferdinand Balcárek, Josef Hrubý, František Jech, Erich Kohn, Jarmila Lisková, Jiří Novotný, Ivan Nedoma, Vlastimila Štursová a Karel Storch.
[2] Josef PECHAR: Československá architektura. Odeon, Praha 1979, 14.
[3] Norma z roku 1953 poté upravila plochu ložnic, která měla být 9-10m2.
[4]Předseda Jaroslav Pokorný, tajemník František M. Černý, výbor: Emil Belluš, Vilém Kuba, Václav Roštlapil, Eugen Kramár, Jiří Štursa.
[5] Stalo se tak 23. 2. 1948, právně je zestátnění obsaženo v zákoně č. 121/48 Sb. o znárodnění stavebnictví a vytvoření socialistického projektového sektoru přijatého 28. 4. 1948.
[6] Založen 5. 4. 1948.
[7] Založen 4. 9. 1948, ředitelem se stal Jiří Voženílek.
[8] Např. Přehled typizačních prací z roku 1949 nebo Návrh normových listů z roku 1950, od roku 1951 vydává též každoroční sborníky
Desátý sjezd KSČ v roce 1954 potvrdil směřování stavebnictví k typizaci, toto směřování bylo uzákoněno 13. 10. 1955 v ustanovení ÚV KSČ
O opatřeních ke zprůmyslnění a dalšímu rozvoji stavebnictví. Po roce 1958 dochází k decentralizaci, kdy vznikají krajské projektové ústavy,[1] které mají nadále zpracovávat lokální varianty typizovaných projektů.
Příklon architektury k socialistickému realismu v první polovině 50. let byl čistě mocenského charakteru. Vycházel z požadavků na kulturu vyřčených
na I. ideologickém sjezdu KSČ v Brně v roce 1952. O rok později se konala I. celostátní konference delegátů českých a slovenských architektů,
na které zazněly čtyři referáty; Za socialistickou ideovost, Za umělecké mistrovství, Za vyšší ekonomii a Ovládnutí metody socialistického realismu.[2] Je zajímavé, že se do teorií socialistického realismu vměstnala např. teorie Karla Janů týkající se energetické ekonomie a další, takže se socialistický realismus v bytové výstavbě omezil pouze na dekorativní prvky. Již v roce 1956 vydalo ÚV KSSS usnesení O odstranění zbytečností při projektování
a ve výstavbě, čímž de facto odmítlo socialistický realismus v architektuře. Okamžitě se podobně vyjádřil i Svaz architektů ČSR.
HLAVNÍ BODY TEORIE SOCIALISTICKÉ ARCHITEKTURY
Jak už bylo řečeno, vycházela architektonická teorie 50. let především
ze zkušenosti s funkcionalismem. Podobně jako on se měla socialistická architektura především věnovat praktickým otázkám života v bytě a ve větším urbanistickém celku. Na rozdíl od funkcionalistických "strojů na bydlení" měly mít domy lidský rozměr. Práce v domácnosti měla být sice minimalizována, ale ne natolik, jako v projektech kolektivních domů.[3]
Hlavním styčným a poznávacím bodem má být ekonomičnost. Pojem ekonomiky je však značně rozšířen. Nezahrnuje pouze levnou výstavbu, ale všeobecnou úspornost. Ta se má uplatňovat již v dispozici bytu, která má být uzpůsobena co nejrychlejší komunikaci a nejjednodušší obslužnosti. Plocha bytu tak má být součtem manipulačních, úkonných, spojovacích (komunikačních) a zbytkových ploch (jejich plocha má odpovídat psychickým potřebám, nesmí však být přítěží) [09].


[1] V Brně, Českých Budějovicích, Zlíně (Gottwaldově), Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Praze, kde zároveň fungoval Útvar hlavního architekta Prahy.
[2] Přednesli je Jaroslav Fragner, Ján Svetlík, Jiří Novotný, Jiří Voženílek.
[3] Kolektivní domy u nás vznikly dva. Zlínský projektoval Jiří Voženílek, stavěl se mezi lety 1948-1950. Litvínovský byl projektován V. Hilským a E. Linhartem, části byly dokončeny 1952, celý pak v roce 1957.
Karel Janů[1] požaduje plnění tzv. funkčního plánu,[2] který uvádí na příkladu: "Bydlení je název pro soubor norem. Každá z těchto norem jest sociálně, kulturně, civilizačně i technicky odvozené splnění určité funkce bydlení. Např. jídlo jest životní funkce. Že jíme sedíce na židli u stolu, jest norma jídla atd. Účelně skloubená řada těchto funkcí, např. spaní, mytí, snídání, práce atd. jest funkčním plánem bydlení. Inženýrská stavba nemá funkčního plánu ani prostoru, zatímco stavba architektonická jest charakterizována tím, že má funkční plán i prostor."[3] Ideální funkční plán má mimo praktičnosti splňovat i minimalizaci výrobních nákladů. Další vlastností má být trvalost a neměnnost funkce budovy. Byty by tak podle Karla Janů měly co nejvíce omezit subjektivní ekonomické ztráty, tedy energii vynaloženou na osobní zisk. Energetické ekonomii ve větším měřítku než bytu se věnoval František Jech[4] v knize Obytný dům v kooperativní stavbě[5], kde zkoumá plánování velkých obytných celků, kdy nejde pouze o obytný dům jako solitér, ale tvorbu celého prostředí včetně budov občanské vybavenosti, které mají šetřit energii vynaloženou na domácí práce.
Kromě energetické ekonomie mají bytové domy splňovat také požadavky na kvalitu života, do nichž lze zahrnout i požadavky estetické, které s nimi úzce souvisí. Kromě hygienických požadavků jako je vlastní koupelna a WC jsou nejvíce zmiňovány požadavky psychické.Ty zkoumal Karel Honzík a své poznatky publikoval v knihách Úvod do studia psychických funkcí v architektuře, Architektura jako fyzioplastická tvorba, Za novým životním slohem[6]. Reflektovány byly také knihy Bohuslava Brouka[7] Lidé a věci


[1] Karel Janů (12. 5. 1910-11. 2. 1995) byl ředitelem Stavebních závodů a profesorem na katedře konstrukcí pozemních staveb Stavební fakulty ČVUT v Praze.
[2] "Funkční plán vyznačuje zamýšlený účel, pro nějž má stavba býti zbudována." in Karel JANŮ: Socialistické budování: Oč půjde ve stavebnictví a architektuře, Architektura ČSR, Praha 1946, 56
[3] Karel JANŮ: Socialistické budování: Oč půjde ve stavebnictví a architektuře. Architektura ČSR, Praha 1946, 56.
[4] František Jech (5. 4. 1904 - 2. 2. 1973) pracovník Útvaru hl. architekta hl. m. Prahy.
[5] František JECH: Obytný dům v kooperativní stavbě. Architektura ČSR, Praha 1946.
[6] Karel HONZÍK: Úvod do studia psychických funkcí v architektuře. Eduard Grégr a syn, Praha, 1944; týž: Architektura jako fyzioplastická tvorba. separát časopisu Stavba, Praha 1938; týž: Za novým životním slohem. Architektura ČSR, Praha 1945 Zde se Honzík při popisování estetických účinků a požadavků na estetickou stránku architektury velmi odvolává na Mukařovského.
[7] Bohuslav Brouk (19. 11. 1912-20. 1. 1978) studoval jeden rok na Lékařské fakultě UK, vystudoval biologii a antropologii na Přírodovědecké fakultě UK (doktorát 1937) a estetiku na Filosofické fakultě UK (doktorát 1946). Publikoval v Tvorbě, ReD a dalších uměleckých časopisech. Zabýval se psychoanalýzou, jazykem a způsoby vyjadřování nebo vztahů lidí k věcem. Byl zakládajícím členem Skupiny surrealistů v ČSR. Po roce 1948 odešel do exilu. Od roku 1958 žil v Londýně.
a Racionalizace spotřeby.[1] Karel Honzík věnuje velkou pozornost klimatickým podmínkám, v bytě nesmí být ani příliš teplo ani chladno, důsledně má být řešen systém ventilace. Pro bytové domy budované u nás mají být vždy použity balkony[2] nebo lodžie. Toto řešení má splňovat jak ekonomické požadavky, tak požadavky hygienické a estetické.[3] Stejně tak formát oken a jejich umístění považuje Honzík za důležité, jako nejlepší světlo pro práci považuje rozptýlené světlo.[4] Stejně tak je normována vnitřní teplota,[5] ta byla stanovena na 21˚C a 40 - 45 % vlhkosti.
Estetické vlastnosti výstavby má nejvíce ovlivňovat volba povrchového materiálu a účelu stavby.[6] Za hlavní estetické motivy byly vybrány rytmus
a opakování, jak tvrdí Karel Janů "Nemáme jiného vysvětlení pro instinktivní zálibu elementárně estetickou než zvyk."[7] Opakováním má tedy dojít k onomu navyknutí na používané prvky. "Člověku je vrozena záliba pro jasné, matematickými vztahy nadané obrazce, a tomuto sklonu se architekt snaží vyjít vstříc."[8] Základními kompozičními jednotkami mají být čtverec, zlatý obdélník a pás. Důležitým výrazovým prvkem je měřítko. "Rozhoduje toliko lidské měřítko a toho může být dosaženo pouze srovnáním s oněmi prvky, v nichž je nám jasně čitelný rozměr člověka. Jsou to stupně schodišť, zábradlí balkonů a teras. Také tradiční okna nebo okenní křídla k výhledu jedné nebo dvou osob dávaly jasnou orientaci o rozměru stavby. Totéž platilo o dveřních křídlech."[9] K individualizaci a výzdobě domů mají sloužit předem vybrané barvy, většinou teplých a zemitých odstínů, mají být také využívány tradiční lokální motivy uzpůsobené soudobým požadavkům


[1] Bohuslav BROUK: Lidé a věci. Václav Petr, Praha, 1947; týž: Racionalizace spotřeby: základní problémy projektování. Architektura ČSR, Praha, 1946.
[2]"Balkón by měl umožnit umístění lehátka, dětské postýlky, nebo jídelního stolu se židlemi." in Karel HONZÍK: Cestou k socialistické architektuře; Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1960, 155.
[3] Karel Honzík považoval balkony či lodžie za typický prvek bytových domů, který je jasně odlišuje v ostatní výstavbě.
[4] Poznávacím znamením pracovních budov mají být slunolamy.
[5] Poprvé použita v budově ROH v Praze.
[6]"Samo společenské poslání staveb, jejich účel, materiály a techniky poskytnou dostatečné výrazové prostředky za předpokladu, že to vše bude zvládnuto kompozičně. Výraz účelu, výraz úkonnosti spojený s pečlivou a pozornou kompozicí dají jistě novému prostředí dostatečnou výrazovost." in Karel HONZÍK: Cestou k socialistické architektuře. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1960, 299.
[7] Karel JANŮ: Socialistické budování: Oč půjde ve stavebnictví a architektuře. Architektura ČSR, Praha 1946, 74.
[8] Karel HONZÍK: Cestou k socialistické architektuře. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1960, 305.
[9] Ibidem, 323.
Individualizace budov má mít zároveň orientační funkci, ta se má uplatnit především ve výškových rozdílech budov, vyšší budovy se mají stavět poblíž lokálních center.
APLIKACE TEORIE V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ 1945-1960
Je těžké objektivně posoudit, do jaké míry byla teorie aplikována v praxi. Jednotlivá typová řešení se v průběhu času měnila a podléhala lokálnímu přizpůsobení.
Prvním větším komplexem na kterém byla uplatněna typizace je pražská Solidarita.[1][07] Stavba probíhala svépomocí technikou zdění, prefabrikovány byly rámy oken, dveře a stupně schodišť, na později stavěných domech jsou experimentálně použity prefabrikované stropy a díly fasády. Dispozičně jsou bytové domy značně odlišné, převažují dvou- a třípokojové byty[06].
Na sídlišti téměř chybí zařízení občanské vybavenosti.
První experimentální sídliště typových domů bylo postaveno v Praze Kobylisích.[2][04] Zde byla použita prefabrikovaná okna, dveře, schodiště
a stropy. Domy jsou třípodlažní s dvěma třípokojovými byty na podlaží s malou chodbou[03].
Prvním typizovaným domem byl typ T11,[3] který byl použit např. v Ostravě Bělském lese.[4][08] Dům T11 odpovídá dispozičně experimentálním domům použitým v Praze Kobylisích, místo balkónů má jedno francouzské okno.
Typové domy T12[12, 13] a T13[14, 15] mají společné konstrukční prvky, ale rozdílné rozměry.[5] T12 má navíc malou spíž před WC, T13 má větší prostor obývacího pokoje. Prefabrikáty jsou použity na oknech, dveřích, schodištích, stropních panelech a sociálním zařízení. Nevýhodou těchto první typů bylo malé rozpětí stropních panelů (4,2m), které nedovolovalo prostornější místnosti. Domy T13 byly asi nejpoužívanější typy první poloviny 50. let. Stavěly se po celém území ČSR často s lokálními dekorativními úpravami.[6]
Domy typu T12 a T13 mohly být i čtyřpatrové, jako např. na sídlišti


[1] Projektovali F. Jech, H. Majer, K. Storch, výstavba v letech 1947-1949.
[2] Projektovali V. Jetel, J. Kincl, F. Marek, L. Marek, M. Olexa, M. Tryzna, výstavba v letech 1947-1949.
[3] Projekt typových domů T spadal pod Studijní a typizační úřad, podílel se na něm také Erich Kohn.
[4] Projektoval J. Štursa a kolektiv, výstavba 1947-1954.
[5] Oba dva představil Studijní a typizační úřad v roce 1951.
[6] Sídliště ve slovenském Martině z let 1953-1954 projektované F. Čapkem, sídliště v Opavě , kde mají domy dekorativní sgrafita s rostlinnými motivy mezi okny posledního patře.
Pod Žateckou v Mostě.[1] Fasády domů jsou rytmizovány barevnými pruhy kolem oken.
Typ T20 byl technologicky shodný s předchozími typy, na patře však měl čtyři jednopokojové byty se sociálním zařízením a byl určen svobodným
či bezdětným párům.
Ukázkou aplikace estetické teorie o opakování je sídliště Mojmír v Uherském Hradišti[2] s použitím všech čtyř typových domů, které tvoří kompoziční celek.
V Ostravě Porubě[3] byl použit nový typový dům s označením T15.
Tyto domy používají stejné prefabrikované prvky jako předchozí typy, mohou však být až šestipatrové a jsou vybaveny výtahem. Na patře mají tři třípokojové byty a jeden čtyřpokojový. Také byl zvětšen prostor chodby.
Specifickým typem byl T20, který sloužil pouze jako tzv. svobodárny, na patře bylo vždy větší množství jednopokojových pokojů s vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou.
Typizace se nevyhnula ani rodinným domům. První, jak už bylo zmíněno, byly použity při obnově Lidic. Prvním masově vyráběným typem byl T42 z roku 1951[4]. Dispozice přízemí má tři pokoje, patro bylo variabilní. K domu přiléhala malá kolna. Typ T42 se stavěl i jako dvojdomek.
Dalším typem byl T52 určený do větších vesnic. Má jeden mezonetový čtyřpokojový byt a dva dvoupokojové byty (jeden v přízemí, druhý v patře), každý byt má vlastní vchod.
Prvním typem s výraznou modularitou byl T16,[5] jehož autorem je
F. Růžička. Tento typ měl také zvětšený rozpon stěn na 5,4m, což umožnilo velkorysejší vnitřní prostory. T16 byl stavěn ve třech variantách, řadové, koncové a rohové. Řadová má tři třípokojové byty na patře, koncová dva třípokojové a jeden dvoupokojový, rohová jeden třípokojový a dva dvoupokojové. [17, 18]
Typ T16 posloužil jako projekční základ pro první montovaný panelový dům v Praze architekta Miloslava Wimmera dokončený roku 1953.[6] Ten používá montovaný skeletový systém s příčnými nosnými zdmi. Jsou na něm také


[1] Projektoval J. Štursa, V. Slabý, výstavba 1953-1954.
[2] Projektoval J. Čančík, výstavba 1953-1955.
[3] Projektoval J. Kándl, výstavba 1952-1953.
[4] Tento typ se používal většinou na Slovensku. Např. Plavecký Čtvrtok nebo Jistebná.
[5] Základní modularitu už nabízel i T13, ale nevyužívalo se jí.
[6] Praha Ďáblice, U Prefy 771/25. Více in Eva PÝCHOVÁ: První panelový dům v Praze in Průzkumy památek XIII 1/2006, 106-109.
použity nové typy odlehčených stropních panelů.[1] Ve své době nabízel velmi slušný komfort tří třípokojových bytů na patře o výměře 100m2. Obdobné typy se dále stavěly např. v Praze Vršovicích.[19, 20]
Další technickou variantou T16 jsou domy od Karla Janů a J. Petráka v pražských Vršovicích.[2] Ty využívají železobetonového skeletu a vnější cihlové konstrukce.
Experimentální domy od Miloslava Wimmera, Karla Janů a J. Petráka však nesplňovaly požadavky na ekonomickou stavbu, především železobetonový skelet byl příliš drahý a chyběla kapacita a technologie k jeho masové výrobě.[3] Byly proto nahrazeny typy G využívající konstrukce z montovaných panelů.
Bytové typy G vycházely z konstrukce tzv. Morýsových domů ve Zlíně. [4]
Při jejich stavbě se používaly pouze železobetonové panely. Zachovaly se však typické prvky "polosloupů", použitých na jiných Zlínských skeletových budovách. První realizované experimentální domy měly také ozdobnou římsu, která se později neuplatnila.
Prvními užívanými domy typu G byly G40 [21, 22]o rozponu stěn 3,6m, stavba domu probíhala montáží. Největší nevýhodou byly omezené vnitřní prostory dané malým rozponem. Uplatnily se např. v Praze Pankráci.[02]
Novější typ G57 byl technicky shodný s typem G40, měl však větší rozpon 6m, používal se ve více variantách a modulových systémech. Orientace místností je podobná jako u domu T16, na patře jsou tři dvoupokojové byty s plnohodnotnou kuchyní. Většinou nebyl použit výtah, proto se stavěly domy G57 maximálně pětipodlažní.
Je vidět, že vývoj plně prefabrikovaných, z co největších dílů sestavených typových domů probíhal po celá 50. léta. Domy, které odpovídaly očekávání teoretiků byly k výstavbě připraveny až v jejich závěru. Jednalo se o typy
T03 B a především T 08 B, který se ve výstavbě uplatňoval až do poloviny 80. let.
Dalším bodem teorie byla Honzíkova žitelnost, tento nejasně formulovaný požadavek byl aplikován střídavě s menšími či většími úspěchy. Velkým nedostatkem prvních typových projektů, který odstranil až typ T15, byl poddimenzovaný prostor společné chodby a schodiště, dva lidé se vyhýbají jen


[1] Podobné těm, které navrhoval Karel Janů ve své knize Socialistické budování: Oč půjde ve stavebnictví a architektuře. Architektura ČSR, Praha 1946.
[2] Stavba zahájena 1956.
[3] Panely a skelety pro tyto domy se vyráběly vždy na místě stavby.
[4] Projektoval M. Drofa, realizace 1947-1949. Byl použit železobetonový skelet s výplněmi z cihel.
s obtížemi. Dalším prohřeškem proti žitelnosti je pak např. umístění WC ihned za vchodové dveře, což neumožňuje otevření vchodových dveří a dveří od WC najednou, či chce-li někdo jít na WC, musí projít chodbou s botami.
První typy také nesplňovali estetické požadavky, např. požadavek balkonů
či lodžií jako rozpoznávacího prvku bytového domu. Balkony se objevují
až do T16 velmi sporadicky, většinou na Ostravsku. Modifikace typu T16
od architekta Wimmera byla vybavena dvěmi balkony na patře. Panelové typy G40 a G57 nejsou balkony rovněž vybaveny.[1]
Rytmizování fasád se uplatnilo častěji, např. na domech v pražské Solidaritě,[2] kdy je provedeno "polosloupy", tedy konci příčných zdí vystupujícími nad rovinu podélné zdi. Nejedná se však o přiznaný konstrukční prvek používaný typů G.
Poměr zasklených a plných ploch se také harmonizoval až s příchodem typu T16, u typů G je poměr vyvážený pouze z čelní strany budovy.
Malá plocha oken měla také problém splnit hygienické normy na světelnost v bytě, proto byla použita francouzská okna.[3] Aby byly splněny normy i bez nich, byla okna zapuštěna co nejméně pod rovinu venkovního povrchu zdi, což vedlo k nutné absenci jakýchkoli říms, ke štíhlení tloušťky obvodových zdí se začaly používat voštinové cihly.
Fasády nebyly barevně zdobené, místy se objevují ornamentální vzory použité na meziokeních prostorech nejvyšších pater domů.[4] Setkáme se s nimi však pouze u domů T13. [15, 16]
Domy typu G měly být vybaveny ozdobnou římsou nad okapy, která měla mít jednak estetickou funkci, druhak měla také navozovat iluzi sedlové střechy. Byla však použita jen na prvních experimentálních budovách ve Zlíně. [22]
Zcela originální ve svém estetickém pojetí je Wimmerům panelový dům v Praze Ďáblicích. Jeho plánovaný program výzdoby byl však realizován jen částečně.[5] Na celém povrchu fasády byla provedena ornamentální sgrafita, průčelí zakončuje vlnitá římsa.[6] Takto esteticky pojatý dům byl však realizován pouze jeden.
Typizované stavby měly především snížit náklady na stavbu, užívání a opravy. Stalo se tak jen částečně, náklady na stavbu jednoho domu opravdu klesly,


[1] U typu G57 se používaly lodžie od začátku 60. let.
[2] Ulice U Kombinátu.
[3]Např. na sídlišti Ostrava Bělský les u typu T11.
[4] Slovenský Martin či Opava.
[5]Soutěže na výzdobu domu se účastnili Karel Honzík a Václav Havránek, jehož návrh vyhrál.
[6]Dnes je původní fasáda zakryta zateplením.
ovšem ne rapidně a pouze u cihlových domů, realizováním panelových domů se náklady vrátily téměř na stejnou výši, nebyl zvýšen ani komfort, ani náklady na údržbu. I přes to byly plněny plány na množství nových bytů. Mezi lety 1947-1960 bylo postaveno na území ČSR téměř 623 800 nových bytů.[1]
Požadavek na masovou produkci byl tedy splněn, nepřinesl však očekávanou
a požadovanou úsporu nákladů.


ZÁVĚR
Jak je z předchozího textu patrno, byla pozice teorie architektury po roce 1945 velmi silná a měla zásadní vliv na formování budoucího stavebnictví, především v otázkách typizace. Další často pozměňující návrhy teoretiků nebyly později realizovány a to především z ekonomických důvodů. Stavba typizovaných domů nestlačila státní náklady na stavebnictví na takovou míru, jako se očekávalo, i proto se nepokračovalo ve vývoji velkého množství nových typů, v 60. letech je nejčastěji používaným typem panelový dům T 08 B, který byl vymyšlen na konci 50. let a byl na rozdíl od předchozích typů variabilní.
Ve stejné době pomalu dochází k útlumu vlivu architektonické teorie na praktickou architekturu, posledním závanem byl Bruselský sen.


[1]V letech 1947-48 postaveno 28 000 bytů, 1949-53 postaveno 177 000 bytů, 1945-55 postaveno
88 800 bytů, 1956-60 postaveno 330 000 bytů. Data z Jiří VOŽENÍLEK: K otázkám bytové výstavby v Československu in Bydlení v Československu; Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha 1958.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (395)
Zobrazit starší komentáře

301 JmfvEnArse JmfvEnArse | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 3:56 | Reagovat

direct lender of payday loans
<a href="https://paydayaazt.org/">best payday loans</a>
fast cash loans
<a href=https://paydayaazt.org/>payday loans online</a>

302 Abutatet Abutatet | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 0:33 | Reagovat

what is novo domperidone used for - http://kisokika38.tumblr.com/#96059 where to buy domperidone 2016

303 ZbstIndulp ZbstIndulp | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 1:58 | Reagovat

debt consolidation loan
<a href="https://paydayvtuloans.com/">payday loans online direct lenders only</a>
irs tax debt relief
<a href=https://paydayvtuloans.com/>payday loans online direct lenders only</a>

304 Dmdclierm Dmdclierm | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 19:05 | Reagovat

apr payday loans
<a href="https://installmentokmloan.com/">loans no credit check</a>
payday loan business
<a href="https://installmentokmloan.com/">personal loans</a>

305 JbbEnArse JbbEnArse | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 18:28 | Reagovat

bad credit payday loans
<a href="https://personalnae.org/">best payday loans</a>
bad credit payday loan quick
<a href=https://personalnae.org/>cash advances</a>

306 Dcxclierm Dcxclierm | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 19:11 | Reagovat

axcess payday loans
<a href="https://loansbadzwe.org/">online payday loans direct lenders</a>
same day payday loans direct lenders
<a href="https://loansbadzwe.org/">payday loan online</a>

307 Derxclierm Derxclierm | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 22:29 | Reagovat

business loans bad credit
<a href="https://loansbadrehcredit.org/">loans online</a>
fast online payday loans
<a href="https://loansbadrehcredit.org/">cash loans online</a>

308 Amikutee Amikutee | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 1:58 | Reagovat

domperidone manufacturers in gujarat - http://kisokika38.tumblr.com/#21892 domperidone pills for sale

309 Adayotei Adayotei | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 22:44 | Reagovat

what is domperidone maleate used for - http://kisokika38.tumblr.com/#73270 where to buy domperidone in usa

310 EnmuAnaema EnmuAnaema | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 20:24 | Reagovat

low price viagra
<a href=http://fviagrajjj.com/>viagra how it works</a>
cost of viagra
<a href="http://fviagrajjj.com/">cheapest viagra</a>

311 MdvxPlese MdvxPlese | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 23:40 | Reagovat

cheapest viagra online
<a href="http://viagracnar.com/">viagra soft</a>
cheapest price viagra
<a href="http://viagracnar.com/">viagra side effects</a> ’

312 TimothySah TimothySah | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 6:35 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/LlTCiArl

make money online with blogs, virtual online casino no deposit codes, paypal money generator no verification, cdc transfer rule, make real money online poker, pictures of make money online, 2017 new casino online for usa, casino jack online subtitrat
, ways to make great money online, free online casino video games, how to win big betting on football, how to make quick money easy, paypal transfer to bank charges, 0% credit and transfer fee credit card, credit card transfer no fees, ways to get easy cash, money transfer bank account to debit card, how to make money online with email marketing, how to make money off photography online
, online casino business in india, earn money online by website in pakistan urdu tutorial, how to earn money online in us, credit card balance transfer through paypal, deposit money order online chase, the best way to make money online, what is a way to make money online, casino jack 2010 watch online

313 MbsPlese MbsPlese | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 5:41 | Reagovat

how much is viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra cost</a>
viagra for sale online
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra 100mg</a> ’

314 Adotsunox Adotsunox | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 2:00 | Reagovat

domperidone milk supply reviews - http://kisokika38.tumblr.com/#65880 generic name for domperidone

315 Fndzoonee Fndzoonee | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 3:09 | Reagovat

online cialis reviews
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis 20 mg</a>
side effects of cialis
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cheap cialis online</a> ’

316 Atsunesut Atsunesut | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 3:05 | Reagovat

difference between reglan and domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#31522 domperidone online no prescription

317 FdnBrearf FdnBrearf | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 9:17 | Reagovat

10mg cialis
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
does cialis work for women
<a href="http://cialisoakdm.com/">purchase cialis</a> ’

318 Aimumas Aimumas | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 13:13 | Reagovat

dosage of domperidone to induce lactation - http://kisokika38.tumblr.com/#88448 where to buy domperidone in usa

319 Adonupok Adonupok | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 22:51 | Reagovat

domperidone and ranitidine stopped working - http://kisokika38.tumblr.com/#33732 where to buy domperidone in uk

320 Aribisee Aribisee | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 11:31 | Reagovat

how much domperidone can you take - http://kisokika38.tumblr.com/#90360 can you get domperidone without prescription

321 Ahemoac Ahemoac | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 1:09 | Reagovat

domperidone reviews for breastfeeding - http://kisokika38.tumblr.com/#65723 buy motilium domperidone uk

322 OndcPlese OndcPlese | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 2:55 | Reagovat

viagra canada no prescription
http://genericonlineviaqra.com/
viagra overnight delivery
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">generic viagra online</a> OK’

323 Lssdvdunasty Lssdvdunasty | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 3:26 | Reagovat

viagra pfizer online
http://viasergeneric.com/
viagra on line
<a href=http://viasergeneric.com/>order viagra online</a> OK’

324 Akomugua Akomugua | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 13:33 | Reagovat

domperidone contraindicated in pregnancy - http://kisokika38.tumblr.com/#51574 how to order domperidone

325 Azuyozeq Azuyozeq | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 12:11 | Reagovat

domperidone and hyoscine interaction - http://kisokika38.tumblr.com/#37163 how to buy domperidone without a prescription

326 Asamedot Asamedot | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 16:53 | Reagovat

domperidone us brand name - http://kisokika38.tumblr.com/#66765 can you get domperidone without prescription

327 Azekimag Azekimag | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 16:38 | Reagovat

enteric coated dexrabeprazole sodium and domperidone sr capsules - http://kisokika38.tumblr.com/#66962 domperidone uk over the counter

328 Azupofub Azupofub | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 16:00 | Reagovat

omeprazole and domperidone combination - http://kisokika38.tumblr.com/#15003 buy domperidone online usa

329 Aseahed Aseahed | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 15:08 | Reagovat

effect of domperidone therapy - http://kisokika38.tumblr.com/#96304 cost of domperidone for horses

330 Aborarow Aborarow | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 18:47 | Reagovat

domperidone brand name in india - http://kisokika38.tumblr.com/#55098 buy domperidone over the counter

331 Mhtassify Mhtassify | E-mail | Web | 2. února 2018 v 1:34 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
american loans <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance now</a>

332 VrcEstari VrcEstari | E-mail | Web | 6. února 2018 v 6:10 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra online without prescription</a>
viagra samples free
<a href=http://viasergeneric.com/>generic viagra</a>

333 RandallTet RandallTet | E-mail | Web | 10. února 2018 v 0:39 | Reagovat

differences between cialis levitra and viagra
<a href=http://www.viagrabs.com>viagra online</a>
what is the correct dose of viagra
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra</a>
what do viagra pills look like

334 RandallTet RandallTet | E-mail | Web | 10. února 2018 v 2:58 | Reagovat

can you buy viagra over the counter at cvs
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
viagra drug and food interactions
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
what to expect taking viagra

335 RandallTet RandallTet | E-mail | Web | 10. února 2018 v 4:50 | Reagovat

is it safe to mix alcohol and viagra
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra online</a>
viagra and sweatpants party theme
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra online</a>
the dangers of buying viagra online

336 RandallTet RandallTet | E-mail | Web | 10. února 2018 v 20:03 | Reagovat

where can i buy pink viagra
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra online</a>
is viagra safe for me
<a href="http://www.viagrabs.com">buy viagra</a>
how to buy viagra with paypal

337 DafiMam DafiMam | E-mail | Web | 10. února 2018 v 21:48 | Reagovat

average price of viagra in the us
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra</a>
no xplode with viagra
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra online</a>
can viagra help with anxiety

338 DonaldImill DonaldImill | E-mail | Web | 11. února 2018 v 4:40 | Reagovat

taking viagra with penile implant
<a href=http://www.viagrabs.com>viagra online</a>
pictures of generic viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
how to avoid headache after viagra

339 MichaelLus MichaelLus | E-mail | Web | 13. února 2018 v 6:14 | Reagovat

alcohol with cialis interaction
<a href=http://jcialisf.com>natural cialis</a>
canadian pharmacy cialis super active
<a href="http://jcialisf.com">cialis online pharmacy</a>
bad reaction to cialis

340 Butexceestet Butexceestet | E-mail | Web | 14. února 2018 v 0:17 | Reagovat

buying viagra in phuket
<a href=http://viagrauga.com>discount viagra</a>
will i stay hard after ejaculation with viagra
<a href="http://viagrauga.com">viagra pills for sale</a>
mua thuoc viagra o tphcm

341 Butexceestet Butexceestet | E-mail | Web | 14. února 2018 v 3:40 | Reagovat

viagra wetgeving
<a href=http://viagrauga.com>viagra</a>
buy viagra levitra and cialis
<a href="http://viagrauga.com">generic viagra for sale</a>
viagra and ketamine

342 Butexceestet Butexceestet | E-mail | Web | 14. února 2018 v 13:08 | Reagovat

how to buy genuine viagra online
<a href=http://www.viagrapid.com/>viagra price</a>
what to take besides viagra
<a href="http://viagrapid.com/">viagra online</a>
herb viagra wholesale

343 LbdIllup LbdIllup | E-mail | Web | 14. února 2018 v 20:57 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">written business plan</a>
customized essay writing
https://writebusinessplan.us.com/ - small business plans

344 GbrDuexy GbrDuexy | E-mail | Web | 19. února 2018 v 16:04 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> online payday loans</a>
personal loans no credit check <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> payday loan</a>
OK’

345 Mndassify Mndassify | E-mail | Web | 21. února 2018 v 10:08 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
loan consolidation <a href="https://loanonline.us.org/">advance cash payday loan</a>

346 Terrysix Terrysix | E-mail | Web | 21. února 2018 v 18:32 | Reagovat

s http://jcialisf.com cialis pills <a href=http://jcialisf.com>generic cialis</a> indicaciones y contraindicaciones del cialis

347 GrdRinny GrdRinny | E-mail | Web | 23. února 2018 v 5:26 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis</a>
discount generic cialis
<a href=http://buycialisomskc.com/>buy cialis</a> OK’

348 Dvscrype Dvscrype | E-mail | Web | 2. března 2018 v 6:13 | Reagovat

viagra facts http://otcerectilepills.com/  OK’
viagra information <a href=http://otcerectilepills.com/>erectile dysfunction treatment</a>

349 quahhoug quahhoug | E-mail | Web | 6. března 2018 v 5:32 | Reagovat

o http://viagraonlinenut.com viagra online without script <a href=http://www.viagraonlinenut.com>viagra online purchase</a> how to get the most from viagra

350 Fntcoexag Fntcoexag | E-mail | Web | 7. března 2018 v 16:53 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra generic online</a>
herbal viagra reviews
<a href="http://viasergeneric.com/">generic viagra</a> OK’

351 CantoTog CantoTog | E-mail | Web | 10. března 2018 v 19:06 | Reagovat

y http://viagrraver.com is there generic viagra
try these foods instead of viagra
<a href=http://viagrraver.com>buy generic viagra online</a> will i last longer with viagra

352 GbdBrearf GbdBrearf | E-mail | Web | 16. března 2018 v 4:52 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
generic cialis reviews
<a href="http://cialisoakdm.com/">online cialis</a> OK’

353 PlpOwera PlpOwera | E-mail | Web | 18. března 2018 v 18:22 | Reagovat

does amoxil cure chlamydia
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">generic amoxil</a>
amoxil 125 mg suspension
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>amoxil 250</a> ’

354 buy ranitidine buy ranitidine | E-mail | Web | 21. března 2018 v 15:04 | Reagovat

ranitidine 300 mg

355 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 9:40 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

356 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 11:05 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

357 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 13:51 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

358 Hnnopify Hnnopify | E-mail | Web | 23. března 2018 v 23:23 | Reagovat

<a href="https://needmoney.us.com/">need money today</a>
small personal loans bad credit <a href="https://needmoney.us.com/">i need money fast</a>
OK’

359 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg | E-mail | Web | 30. března 2018 v 20:05 | Reagovat

mobic meloxicam medication

360 http://mobicmeloxicam15mg.com/#buy-mobic-meloxicam http://mobicmeloxicam15mg.com/#buy-mobic-meloxicam | E-mail | Web | 31. března 2018 v 3:32 | Reagovat

mobic meloxicam 7 5 mg

361 download download | E-mail | Web | 31. března 2018 v 15:50 | Reagovat

Hello good sait

362 bbnDuexy bbnDuexy | E-mail | Web | 2. dubna 2018 v 13:00 | Reagovat

We all know of the cartoons and jokes where a mail carrier comes to deliver mail and leaves the property injured by a dog that someone was not watching. viagra patent expiration <a href="http://loviagraosn.com/">buy viagra</a> viagra soft pills <a href=http://loviagraosn.com/>buy viagra</a>  To find out more about Clearblue Digital Pregnancy Test with Smart Countdown click here. OK’

363 LrjPlese LrjPlese | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 11:34 | Reagovat

So yes, these are puzzles, in the way medical cases are. how long does viagra last <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale ebay</a> price of viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale online</a>  There might be skin involvement with the skin feeling itchy, red and irritated. OK’

364 Brdsooge Brdsooge | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 21:04 | Reagovat

Yet another silent victim, unnoticed and unrecorded. purchase viagra online <a href="http://viagra-onlinenas.com/">buy generic viagra online</a> generic viagra online <a href=http://viagra-onlinenas.com/>online pharmacy viagra</a>  With this information, they can decide if they want to have children and pass those genes on to them. OK’

365 GrvPutty GrvPutty | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 0:24 | Reagovat

Drinking plenty of clear or warm fluids may also reduce congestion, and tea with honey can soothe a scratchy throat. buy viagra online at <a href="http://viagraforsalebrc.com/">generic viagra for sale</a> viagra buy on line <a href="http://viagraforsalebrc.com/">buy viagra</a>  Together with standard precautions, health care workers caring for those suspected or confirmed to have H7N9 infection should use additional precautions. OK’

366 bdcAmimb bdcAmimb | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 3:34 | Reagovat

natural viagra alternative <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">female uk viagra</a> free viagra sample pack <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>order generic viagra</a> OK’

367 dbaAmimb dbaAmimb | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 4:41 | Reagovat

pfizer brand name viagra <a href="http://download4os.com/#">cheap viagra professional</a> buy real viagra <a href=http://download4os.com/#>cheapest viagra online</a>

368 btdPutty btdPutty | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 2:30 | Reagovat

free viagra pills <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra</a> ordering viagra viagra

369 ehrassify ehrassify | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 15:14 | Reagovat

bad credit loans andnot payday loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loans now</a> payday loans no faxing no credit checks <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans</a>

370 lrmccrype lrmccrype | E-mail | Web | 1. května 2018 v 4:34 | Reagovat

viagra prix https://www.vieillemaman.com/ effet viagra

371 bhrDaype bhrDaype | E-mail | Web | 2. května 2018 v 4:00 | Reagovat

viagra canadian pharmacy <a href="http://viagraazmhj.com/#">buy viagra</a> how to get viagra <a href=http://viagraazmhj.com/#>viagra</a>

372 ndgcrype ndgcrype | E-mail | Web | 5. května 2018 v 0:02 | Reagovat

viagra generic <a href="http://viagapharmaked.com/#">pfizer viagra</a> purchase viagra <a href=http://viagapharmaked.com/#>what would happen if a girl took viagra</a>

373 bdcEcowly bdcEcowly | E-mail | Web | 17. května 2018 v 22:21 | Reagovat

fast payday loans now <a href="https://mobilleaderapply.com/">online loan</a> a bill to regulate payday loans <a href=https://mobilleaderapply.com/>fast loans</a>

374 brdcrype brdcrype | E-mail | Web | 26. května 2018 v 3:21 | Reagovat

natural alternatives to viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#">generic viagra online pharmacy</a> viagra online <a href=https://aluixnetwork.com/#>viagra online</a>

375 bdxcrype bdxcrype | E-mail | Web | 28. května 2018 v 13:11 | Reagovat

discount viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">online generic viagra</a> viagra patent <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/#>buy cheap viagra online</a>

376 vxdcrype vxdcrype | E-mail | Web | 5. června 2018 v 12:57 | Reagovat

viagra alternatives <a href="http://setviagraeja.com/#">what is viagra</a> cheap viagra <a href=http://setviagraeja.com/#>buy viagra online</a>

377 vadunlit vadunlit | E-mail | Web | 5. června 2018 v 19:13 | Reagovat

cialis coupon <a href="http://hitcialisosn.com/#">no prescription cialis</a> cialis soft tabs <a href="http://hitcialisosn.com/#">cialis for sale</a>

378 sdbunlit sdbunlit | E-mail | Web | 6. června 2018 v 18:11 | Reagovat

cialis online <a href="http://hopcialisraj.com/#">online cialis</a> order cialis online <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis</a>

379 pazgroon pazgroon | E-mail | Web | 8. června 2018 v 9:05 | Reagovat

how to use viagra <a href="http://viagrapfhze.com/#">cheap viagra</a> generic viagra 100mg <a href=http://viagrapfhze.com/#>buy cheap viagra</a>

380 nfkgroon nfkgroon | E-mail | Web | 8. června 2018 v 15:39 | Reagovat

viagra prices <a href="http://viagracefo.com/#">generic viagra online</a> viagra plus <a href=http://viagracefo.com/#>viagra</a>

381 nfscrype nfscrype | E-mail | Web | 8. června 2018 v 22:21 | Reagovat

viagra without prescription <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra for men</a> generic viagra online <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra online no prescription</a>

382 bakkaMam bakkaMam | E-mail | Web | 9. června 2018 v 11:40 | Reagovat

difference between viagra and cialis
<a href=http://viagrabs.com>Get More Information</a>
gel form viagra
<a href="http://www.viagrabs.com">browse this site</a>
arbre africain viagra

383 ndgunlit ndgunlit | E-mail | Web | 9. června 2018 v 16:02 | Reagovat

buy generic viagra online <a href="http://bitcapblog.com ">buying viagra</a> buy viagra on line <a href="http://bitcapblog.com">viagra online without prescription</a>

384 bakkaMam bakkaMam | E-mail | Web | 9. června 2018 v 23:26 | Reagovat

viagra and dialysis
<a href=http://viagrabs.com>this page</a>
flushing from viagra
<a href="http://viagrabs.com">buy generic viagra online</a>
slip someone a viagra

385 nrecrype nrecrype | E-mail | Web | 10. června 2018 v 10:59 | Reagovat

natural alternatives to viagra <a href="http://susamsokagim.com">viagra overdose</a> viagra no prescription <a href=http://susamsokagim.com>cheap generic viagra</a>

386 xntunlit xntunlit | E-mail | Web | 10. června 2018 v 14:16 | Reagovat

viagra price <a href="https://movietrailershd.org ">viagra online without prescription</a> best generic viagra <a href="https://movietrailershd.org">purchase viagra online</a>

387 nfgcrype nfgcrype | E-mail | Web | 11. června 2018 v 1:45 | Reagovat

generic viagra online <a href="http://mo-basta.org">where to buy viagra</a> generic viagra <a href=http://mo-basta.org>generic viagra</a>

388 xcbunlit xcbunlit | E-mail | Web | 11. června 2018 v 13:59 | Reagovat

viagra coupons <a href="http://emtpartsstore.com/">viagra online</a> buy viagra now <a href="http://emtpartsstore.com">generic viagra</a>

389 bthunlit bthunlit | E-mail | Web | 14. června 2018 v 17:19 | Reagovat

10 dollar payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">online loan</a> 100 no fax payday loan <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online same day</a>

390 nmnunlit nmnunlit | E-mail | Web | 17. června 2018 v 1:27 | Reagovat

cialis online <a href="http://cialisserfher.com/ ">generic cialis</a> discount cialis <a href="http://cialisserfher.com/">online cialis</a>

391 bakkaMam bakkaMam | E-mail | Web | 20. června 2018 v 3:09 | Reagovat

viagra y hemorroides
<a href=http://www.viagrabs.com>viagra online</a>
what will happen if you snort viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra tablets</a>
how to make powerful viagra at home using

392 nnuunlit nnuunlit | E-mail | Web | 21. června 2018 v 13:49 | Reagovat

natural alternatives to viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">best place to buy generic viagra online</a> generic viagra online <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online canadian pharmacy</a>

393 bakkaMam bakkaMam | E-mail | Web | 26. června 2018 v 22:20 | Reagovat

viagra helpful hints
<a href=http://viagrabs.com>buy generic viagra</a>
using viagra at 19
<a href="http://www.viagrabs.com">viagra soft</a>
where to buy viagra glasgow

394 hdfodova hdfodova | E-mail | Web | 1. července 2018 v 22:26 | Reagovat

cialis prescription <a href="http://cialisovnnc.com/">cheap tadalafil</a> generic cialis <a href="http://cialisovnnc.com/">cheap cialis</a>

395 RomanTycle RomanTycle | E-mail | Web | 5. července 2018 v 23:48 | Reagovat

1.    Благодаря интернету у нас появилась возможность и общаться, и знакомится в сети интернет, и даже слушать радио. Но  не многие знают, что можно создать свое виртуальное  радио. Как это сделать, и что для этого нужно можно  узнать из статьи <a href=http://interesu.tk/index.php/home/ura/8-2012-05-15-10-49-21/941-2018-03-19-09-37-11>Собственное интернет-радио и сервер для собственного интернет-проекта</a>.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama